новый, с защ. стеклом
13 000
https://www.avito.ru/nizhniy_novgoro...lue_1833374995